Wodomierze

Nasza firma oferuje montaż oraz wymianę wodomierzy, czyli urządzeń do pomiarów i rejestracji przepływającej wody zimnej i ciepłej w instalacji. Potocznie nazywane są przez nas licznikami wody zimnej i ciepłej. Występują w dwóch kolorach, niebieskim oraz czerwonym. Wodomierz w kolorze niebieskim służy do pomiaru wody zimnej, czyli wody o maksymalnej temperaturze do 50 stopni. Wodomierze w kolorze czerwonym służą do pomiaru wody gorącej, czyli wody o maksymalnej temperaturze do 90 stopni. Każdy z wodomierzy posiada tabliczkę znamionową, na której znajdziemy informacje takie jak: sposób montażu: H – poziomy, V – pionowy, klasę metrologiczną, czyli dokładność pomiaru: A, B, C, gdzie A ma najniższą dokładność pomiaru przy małym obciążeniu, qmin, czyli minimalny strumień objętości, qs, czyli próg rozruchu wodomierza, qt, czyli strumień objętości pośredni, qmax, czyli maksymalny strumień objętości.

W zależności od budowy i zasad działania rozróżniamy kilka rodzajów wodomierzy: skrzydełkowe, śrubowe, sprzężone, zwężkowe oraz przepływomierze. Tego typu wodomierze dzielimy na jednostrumieniowe suchobieżne (JS) i wielostrumieniowe suchobieżne (WS). W domach rodzinnych najczęściej stosuje się wodomierze skrzydełkowe, które stosuje się do mniejszych przepływów wody. Jeśli zastosujemy wodomierz wielostrumieniowy skrzydełkowy będzie on najbardziej wydajny. Wodomierze śrubowe dzielą się na dwa rodzaje pod względem wykonania. Jedne posiadają poziomą oś wirnika (MW), a drugie pionową oś wirnika (MP).

wodomierz

Wodomierz skrzydełkowy

Wodomierz skrzydełkowy posiada wbudowany wirnik, którego oś umieszczona jest prostopadle do kierunku przepływającej wody. Ma kilka równomiernie rozmieszczonych łopatek (skrzydełek). W wodomierzu jednostrumieniowym skrzydełkowym woda dopływa do wirnika jednym prostym strumieniem. Może od służyć zarówno do pomiarów ciepłej jak i zimnej wody. Najczęściej stosowany jest w budynkach mieszkalnych. W wodomierzu wielostrumieniowym woda dopływa do wirnika wieloma strumieniami, symetrycznie wokół niego. Mogą one wykonywać pomiary ciepłej i zimnej wody. Zaleca się montować tego typu wodomierze w piwnicach oraz studzienkach wodomierzowych.

Wodomierz śrubowy

Wodomierz śrubowy posiada wirnik wyposażony w łopatki, które tworzą śrubę wielozwojową. Tego typu wodomierze stosuje się do pomiaru wody zimnej o dużej zmienności natężenia przepływu.

Wodomierz sprzężony

Wodomierze sprzężone składają się z dwóch wodomierzy o różnych strumieniach objętości oraz urządzenia przełączającego. Urządzenie przełączające samo reguluje strumień objętości w obu wodomierzach. Są to najczęściej wodomierze śrubowe oraz wodomierze skrzydełkowe wielostrumieniowe. Wodomierze sprzężone stosuje się najczęściej w instalacjach, gdzie występuje bardzo duże zróżnicowanie w poborze wody. Są to zazwyczaj szpitale, szkoły, hotele oraz budynki użyteczności publicznej o dużym zagrożeniu pożarowym.

Przepływomierz

Przepływomierze mierzą objętość czynnika poruszającego się przez powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu. Wyróżniamy cztery rodzaje przepływomierzy: zwężkowe, rotametry, turbinowe i wirowe. Pierwszy z nich wykorzystuje do pomiaru przepływu spadek ciśnienia na przeszkodzie np. dyszy, kryzy lub zwężki. Rotametry wykorzystują do pomiaru pływak umieszczony w stożkowej rurze.